Używamy plików cookies do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki (odwiedź witrynę dostawcy Twojej przeglądarki aby dowiedzieć się jak to robić).

Aktualności / Rozszerzona tematyka szkoleń

 

Ze względu na konieczność podniesienia kwalifikacji w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci i urządzeń wysokiego napięcia, na wniosek Izby Inżynierów Budownictwa, na Targach ELEKTROTECHNIKA 2019 zostaną poprowadzone również tematy szkoleniowe z zakresu wysokich napięć.

 

Tematyka szkoleń na Targach Elektrotechnika 2019


1.    Aspekty prawne związane z projektowaniem, odbiorem i nadzorem instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych
- Dokumenty normatywne dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w liniach i instalacjach
   wysokiego napięcia
- Podstawowe terminy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w liniach i stacjach
   wysokiego napięcia
- Zasady stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwporażeniowej

2.    Uziemienia ochronne w stacjach elektroenergetycznych zasilających sieci niskiego napięcia
- Podstawowe zadania uziemień w warunkach normalnej i zakłóceniowej pracy sieci
- Przenoszenie i wyrównywanie potencjałów w czasie normalnej pracy sieci
- Zmniejszanie napięć dotykowych
- Wymagania stawiane uziemieniu stacji zasianej z sieci średniego napięcia
- Łączenie punktu neutralnego sieci niskiego napięcia pracującej w układzie TN
- Wymagania stawiane uziemieniom w sieciach niskiego napięcia pracujących
w układach TN
- Polskie Normy dotyczące uziemień ochronnych

3.    Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach wysokiego napięcia
- Ogólne zasady realizacji ochrony przeciwporażeniowej w obiektach wysokiego
   napięcia
- Techniczne środki ochrony podstawowej
- Techniczne środki ochrony przy uszkodzeniu
- Kryteria skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w liniach i stacjach wysokiego
   napięcia

4.    Wymagania prawno-organizacyjne dotyczące badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach wysokiego napięcia
- Rodzaje i ogólny zakres badań
- Terminy badań
- Liczba osób wykonujących prace kontrolno-pomiarowe i ich kwalifikacje
- Dokładność pomiarów
- Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych
- Dokumentacja wyników badań
- Przebieg badań w zależności od typu obiektu wysokiego napięcia:
- linie napowietrzne
- stacje
- stacje słupowe
- Pomiary i obliczenia rezystancji uziemienia oraz napięcia uziomowego
- Pomiary i obliczenia napięć dotykowych rażeniowych

5.    Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
- Wymagania bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych określone przez
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.
- Instrukcje eksploatacji
- Zadania prowadzącego eksploatację
- Oznakowanie i ochrona obiektów
- Wymagania dla osób prowadzących eksploatację
- Prace eksploatacyjne wewnątrz obiektów
- Prace eksploatacyjne przy instalacjach paliwowych, cieplnych, rurociągach,
   turbinach wodnych, wiatrowych i gazowych
- Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych
- Wystawianie poleceń na wykonanie prac
- Praca maszyn i urządzeń technicznych na placu budowy w pobliżu sieci
   elektroenergetycznych, instrukcja bezpiecznego wykonywania prac

6.    Wytyczne w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej
- Podstawa prawna
- Forma zgłoszenia obiektu do odbioru
- Procedury wykonywania odbiorów
- Procedury wykonywania sprawdzeń
- Aktualizacja danych w systemach informatycznych: GIS, SKADA
- Pierwsze włączenie urządzeń do sieci
- Przyjęcie urządzeń na majątek

7.    Procesy odbiorcze w spółkach dystrybucyjnych
- Podstawa prawna
- Komisje odbioru
- Procedury wykonywania odbiorów
- Sprawdzenia poprawności i jakości wykonania robót
- Protokół odbioru
- Ocena zawarta w protokóle odbioru, usuwanie usterek
- Odbiór mikroinstalacji
- Sprawdzenia monterskie
- Sprawdzenie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

8.    Wytyczne standaryzacji stacji transformatorowych wnętrzowych SN/nN w spółkach dystrybucyjnych

9.    Zakres wykonywania kontroli instalacji odbiorczych
- Podstawa prawna
- Wymagania dotyczące kontroli instalacji
- Podział pomiarów sprawdzających
- Pomiary sprawdzające w czasie eksploatacji
- Oględziny
- Próby
- Wymagania wynikające z Polskiej Normy PN-HD 60364-6
- Częstotliwość wykonywania badań i pomiarów
- Częstotliwość wykonywania badań i pomiarów urządzeń i instalacji na placu
budowy
- Dokumentacja odbiorów, badań i pomiarów

10.    Wybrane aspekty projektowania instalacji elektrycznych

11.    Narzędzia do projektowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych

12.    Drukarki 3d
- Zasady działania drukarek i skanerów 3D,
- Podstawy drukowania i skanowania 3D.
- Przygotowanie drukarek do druku
- Zasady tworzenia obiektów przestrzennych

13.    Nowoczesne systemy wentylacyjne

14.    Bezpieczeństwo pożarowe budynków
- Wymagania przeciwpożarowe dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej;
   nowe wymagania bezpieczeństwa ppoż garaży (od 1 stycznia 2018)
- Bezpieczeństwo ppoż. w salach konferencyjnych i widowiskowych

15.    Ochrona przeciwpożarowa - wybrane zagadnienia

16.    Bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożenia wybuchem (Dyrektywa ATEX 2014/34)
- przepisy prawne
- rodzaje ochrony urządzeń elektrycznych
- przykłady doboru urządzeń
- instalacja i eksploatacja
- dokumentacja
- okablowanie w strefach o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa

17.    Badanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia, prowadzenie i wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego
- wymagania dotyczące badań instalacji, zakres wykonywania kontroli instalacji
  odbiorczych i okresowych zgodnie z PN - HD 60364- 6:2016-07
- dokumentowanie wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych
- wykonywanie poszczególnych rodzajów badań
- samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN
- wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
- ochrona uzupełniająca
- sprawdzenie biegunowości i kolejności faz
- próby funkcjonalne
- spadek napięcia
- prawidłowo prowadzona książka obiektu budowlanego

18.    Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i liniach niskiego napięcia
- Wymagania normy PN-HD 60364-4-41:2009
- Samoczynne wyłączenie zasilania
- Podwójna lub wzmocniona izolacja
- Separacja elektryczna
- Bardzo niskie napięcie
- Ochrona uzupełniająca
- Wymagania norm PN-HD 60364-4-442:2012, PN-IEC 60364-4-442:1999, PN-E-05115
   w zakresie ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa

19.     Ochrona przeciwprzepięciowa w sieciach niskiego napięcia
- ograniczniki przepięć w biurowcach, budynkach użyteczności publicznej oraz
   w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych – dobór, przegląd rozwiązań,
   najczęstsze popełniane błędy
- zabezpieczania systemów inteligentnych instalacji elektrycznych oraz sieci
   elektronicznych i komputerowych przed przepięciami i zwarciami; dobór bezpieczników
   i rozłączników oraz ograniczników przepięć; selektywność działania zabezpieczeń.
- uniwersalne rozwiązanie ochrony przeciwprzepięciowej pracujący w układzie 3+1 do
   ochrony niewielkich obiektów w klasie ochrony III/IV

20.    Wybrane zagadnienia ochrony odgromowej
- Zewnętrzna instalacja odgromowa obiektów budowlanych
- Wewnętrzna ochrona odgromowa obiektów budowlanych
- Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych
- Zabezpieczenie odgromowe wybranych obiektów

21.    Wymagania prawno organizacyjne dotyczące pomiarów
- pomiary wielkości elektrycznych i jakości energii w instalacjach niskiego napięcia
- pomiary gazu i wody
- metody pomiaru
- dokładność pomiarów
- kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych
-przesyłanie danych oraz analiza wyników

22.    Zasilanie gwarantowane w przemyśle, teleinformatyce, transporcie oraz energetyce

23.    Zasady podłączania agregatów prądotwórczych do sieci i instalacji

24.     Problemy związane z jakością energii i kompensacją mocy biernej w sieciach przemysłowych, budynkach biurowych, handlowo-usługowych i obiektach użyteczności publicznej

25.    Dobór przekaźników na potrzeby przemysłu i energetyki

26.    Diagnozowanie urządzeń i instalacji elektrycznych przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

27.    Wymagania stawiane obudowom złącz, rozdzielnic i szaf sterowniczych - od projektu i konfiguracji do dokumentacji powykonawczej
- obudowy i szafy
- normy bezpieczeństwa
- projektowanie i montaż
- właściwy dobór wyposażenia
- materiały instalacyjne
- złącza i dławiki kablowe
- połączenia śrubowe
- kontrola temperatury
- prawidłowe oznakowanie szaf i rozdzielnic elektrycznych
28.    Dobór i układanie kabli i przewodów


- Kable niskiego i średniego napięcia
- Dobór przewodów i kabli zasilających w wybranych obiektach
- Identyfikacja kabli niskiego i średniego napięcia
- Przewody gwarantujące bezpieczeństwo pożarowe
- Przewody do przesyłu danych
- Nowoczesne sposoby łączenia kabli i przewodów
- Kable i przewody elektryczne specjalnego przeznaczenia
- Sposoby oznaczenia przewodów, kabli, złącz i aparatury

29.    Systemy prowadzenia przewodów
- Kompletne systemy montażu i mocowania kablowych systemów nośnych w różnorodnych
   instalacjach elektrycznych i teletechnicznych oraz instalacjach linii technologicznych
- systemy prowadzenia kabli i przewodów w wybranych obiektach budowlanych
- prowadzenie kabli i przewodów w obiektach o specjalnych wymaganiach

30.    Urządzenia fotowoltaiki, projektowanie i eksploatacja, dobór zabezpieczeń

31.    Pompy ciepła – zasady doboru, przykładowe rozwiązania, praktyczne wskazówki

32.    Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wymagania dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych
- Wytyczne do projektowania i budowy instalacji TV, TV-SAT, LAN i FTTH w budynkach
   wielorodzinnych
- Rozwiązania systemowe i innowacyjne w teletechnice
- Nowe rozwiązania w systemach telewizji kablowej i satelitarnej
- Nowoczesne instalacje telewizyjne
- Zintegrowane okablowania
- Światłowody i osprzęt dla infrastruktury światłowodowej
- Systemy nadawcze i odbiorcze nowej generacji
- Systemy teleopieki i telemedycyny
- Czym jest telewizja nowej generacji?
- Innowacyjne rozwiązania i systemy monitoringu i telewizji dozorowanej
- Zaawansowane systemy domofonowe

33.    Inteligentny budynek – inteligentne systemy instalacyjne
- budynki mieszkalne
- budynki użyteczności publicznej
- inteligentne systemy pomiarowe mediów
34.    Oświetlenie uliczne w nowoczesnym mieście
- projektowanie
- inteligentne rozwiązania oświetlenia ulicznego
- inteligentne oprawy
- oświetlenie uliczne a smart city
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- ubezpieczenie oświetlenia ulicznego; kalkulacja ryzyka
- instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego

35.    Inteligentne systemy oświetleniowe - technologie, sterowanie, oprawy, zasilanie

36.    Human Centric Lighting (HCL) w miejscach pracy – utopia czy przyszłość
-  projektowanie oświetlenia przy zachowaniu jak największej wygody widzenia,
   prawidłowego funkcjonowania organizmu i dobrego samopoczucia człowieka

37.    Ochrona przeciwporażeniowa i oświetlenie w obiektach służby zdrowia

38.    Urządzenia antysmogowe i filtry antysmogowe

39.     Elektromobilność w Polskich miastach
 – samochody elektryczne i małe pojazdy elektrycznych, (skutery, rowery, deskorolki,
    hulajnogi)
- stacje ładowania pojazdów elektrycznych a wymagania budowlane