Używamy plików cookies do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki (odwiedź witrynę dostawcy Twojej przeglądarki aby dowiedzieć się jak to robić).

Aktualności / Uaktualniona tematyka szkoleń

 

Wystawcy Targów ELEKTROTECHNIKA mają mozliwość współprowadzenia konferencji, warsztatów i szkoleń skierowanych do blisko 2000 specjalistów - inżynierów budownictwa, inżynierów elektryków, inspektorów nadzoru oraz  instalatorów.

Współpraca z takimi organizacjami i stowarzyszeniami jak: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Izba Architektów R.P., Stowarzyszenie Architektów Polskich,  mobilizuje nas do działań zapewniających najwyższy profesjonalizm i gwarantuje dotarcie z ofertą do ponad 40 tysięcy profesjonalistów.

 

Tematyka szkoleń na targach Elektrotechnika 2019


1.    Aspekty prawne związane z projektowaniem, odbiorem i nadzorem instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

- Dokumenty normatywne dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w liniach i instalacjach
   wysokiego napięcia
- Podstawowe terminy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w liniach i stacjach
   wysokiego napięcia
- Zasady stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwporażeniowej

2.    Uziemienia ochronne w stacjach elektroenergetycznych zasilających sieci niskiego napięcia

- Podstawowe zadania uziemień w warunkach normalnej i zakłóceniowej pracy sieci
- Przenoszenie i wyrównywanie potencjałów w czasie normalnej pracy sieci
- Zmniejszanie napięć dotykowych
- Wymagania stawiane uziemieniu stacji zasilanej z sieci średniego napięcia
- Łączenie punktu neutralnego sieci niskiego napięcia pracującej w układzie TN
- Wymagania stawiane uziemieniom w sieciach niskiego napięcia pracujących
w układach TN
- Polskie Normy dotyczące uziemień ochronnych

3.    Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach wysokiego napięcia
- Ogólne zasady realizacji ochrony przeciwporażeniowej w obiektach wysokiego napięcia
- Techniczne środki ochrony podstawowej
- Techniczne środki ochrony przy uszkodzeniu
- Kryteria skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w liniach i stacjach wysokiego napięcia

4.    Wymagania prawno-organizacyjne dotyczące badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach wysokiego napięcia
- Rodzaje i ogólny zakres badań
- Terminy badań
- Liczba osób wykonujących prace kontrolno-pomiarowe i ich kwalifikacje
- Dokładność pomiarów
- Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych
- Dokumentacja wyników badań
- Przebieg badań w zależności od typu obiektu wysokiego napięcia:
- linie napowietrzne
- stacje
- stacje słupowe
- Pomiary i obliczenia rezystancji uziemienia oraz napięcia uziomowego
- Pomiary i obliczenia napięć dotykowych rażeniowych

5.    Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
- Wymagania bhp przy eksploatacji urządzeń energetycznych określone przez
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.
- Instrukcje eksploatacji
- Zadania prowadzącego eksploatację
- Oznakowanie i ochrona obiektów
- Wymagania dla osób prowadzących eksploatację
- Prace eksploatacyjne wewnątrz obiektów
- Prace eksploatacyjne przy instalacjach paliwowych, cieplnych, rurociągach,
   turbinach wodnych, wiatrowych i gazowych
- Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych
- Wystawianie poleceń na wykonanie prac
- Praca maszyn i urządzeń technicznych na placu budowy w pobliżu sieci
   elektroenergetycznych, instrukcja bezpiecznego wykonywania prac

6.    Wytyczne w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej
- Podstawa prawna
- Forma zgłoszenia obiektu do odbioru
- Procedury wykonywania odbiorów
- Procedury wykonywania sprawdzeń
- Aktualizacja danych w systemach informatycznych: GIS, SKADA
- Pierwsze włączenie urządzeń do sieci
- Przyjęcie urządzeń na majątek

7.    Procesy odbiorcze w spółkach dystrybucyjnych
- Podstawa prawna
- Komisje odbioru
- Procedury wykonywania odbiorów
- Sprawdzenia poprawności i jakości wykonania robót
- Protokół odbioru
- Ocena zawarta w protokole odbioru, usuwanie usterek
- Odbiór mikroinstalacji
- Sprawdzenia monterskie
- Sprawdzenie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

8.    Wytyczne standaryzacji stacji transformatorowych wnętrzowych SN/nN w spółkach dystrybucyjnych


9.    Zakres wykonywania kontroli instalacji odbiorczych
- Podstawa prawna
- Wymagania dotyczące kontroli instalacji
- Podział pomiarów sprawdzających
- Pomiary sprawdzające w czasie eksploatacji
- Oględziny
- Próby
- Wymagania wynikające z Polskiej Normy PN-HD 60364-6
- Częstotliwość wykonywania badań i pomiarów
- Częstotliwość wykonywania badań i pomiarów urządzeń i instalacji na placu budowy
- Dokumentacja odbiorów, badań i pomiarów

10.    Wybrane aspekty projektowania instalacji elektrycznych


11.    Narzędzia do projektowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych

12.    Drukarki 3D
- Zasady działania drukarek i skanerów 3D
- Podstawy drukowania i skanowania 3D
- Przygotowanie drukarek do druku
- Zasady tworzenia obiektów przestrzennych

13.    Nowoczesne systemy wentylacyjne

14.    Bezpieczeństwo pożarowe budynków
Sesja 1.
- Bezpieczeństwo pożarowe budynków
- Systemy wykrywania, sygnalizacji i gaszenia pożaru
- Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
- Systemy detekcji gazów jako urządzenia przeciwpożarowe w wybranych obiektach
- Detekcja gazów w garażach podziemnych
- Systemy gaszenia, w tym serwerowi
- Systemy zamknięć ogniowych

15.    Bezpieczeństwo pożarowe budynków
Sesja 2.
- Przeglądy systemów ppoż. w obiektach budowlanych
- Rozmieszczenie gaśnic i punktów poboru wody w budynku
- Atestowanie wyrobów przez CNBOP

16.    Bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożenia wybuchem (Dyrektywa ATEX 2014/34)

- Przepisy prawne: Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX) vs. Dyrektywa 1999/92/WE (ATEX USER)
- Rodzaje ochrony urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
- Przykłady doboru urządzeń w praktyce: grupa, kategoria, klasa temperaturowa, warunki środowiskowe
- Progowe i pomiarowe detektory gazów wybuchowych i toksycznych oraz tlenu
- Instalacja i eksploatacja – zastosowanie norm PN-EN 60079-14 oraz PN-EN 60079-17
- Dokumentacja wyrobu a dokumentacja instalacji.

17.    Badanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia, prowadzenie i wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego
- Wymagania dotyczące badań instalacji, zakres wykonywania kontroli instalacji odbiorczych i okresowych
   zgodnie z PN - HD 60364- 6:2016-07
- Dokumentowanie wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych
- Wykonywanie poszczególnych rodzajów badań
- Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN
- Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
- Ochrona uzupełniająca
- Sprawdzenie biegunowości i kolejności faz
- Próby funkcjonalne
- Spadek napięcia
- Prawidłowo prowadzona książka obiektu budowlanego

18.    Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i liniach niskiego napięcia
- Wymagania normy PN-HD 60364-4-41:2009
- Samoczynne wyłączenie zasilania
- Podwójna lub wzmocniona izolacja
- Separacja elektryczna
- Bardzo niskie napięcie
- Ochrona uzupełniająca
- Wymagania norm PN-HD 60364-4-442:2012, PN-IEC 60364-4-442:1999, PN-E-05115
   w zakresie ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa


19.     Ochrona przeciwprzepięciowa w sieciach niskiego napięcia
- Ograniczniki przepięć w biurowcach, budynkach użyteczności publicznej oraz w wielokondygnacyjnych
  budynkach mieszkalnych – dobór, przegląd rozwiązań
  Najczęstsze popełniane błędy
- Zabezpieczania systemów inteligentnych instalacji elektrycznych oraz sieci elektronicznych
  i komputerowych przed przepięciami i zwarciami; dobór bezpieczników i rozłączników oraz ograniczników
  przepięć; selektywność działania zabezpieczeń
- Uniwersalne rozwiązanie ochrony przeciwprzepięciowej pracujące w układzie 3+1 do ochrony niewielkich
  obiektów w klasie ochrony III/IV

20.    Wybrane zagadnienia ochrony odgromowej
- Zewnętrzna instalacja odgromowa obiektów budowlanych
- Wewnętrzna ochrona odgromowa obiektów budowlanych
- Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych
- Zabezpieczenie odgromowe wybranych obiektów

21.    Wymagania prawno organizacyjne dotyczące pomiarów
- Pomiary wielkości elektrycznych i jakości energii w instalacjach niskiego napięcia
- Pomiary gazu i wody
- Metody pomiaru
- Dokładność pomiarów
- Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych
- Przesyłanie danych oraz analiza wyników

22.    Zasilanie gwarantowane w przemyśle, teleinformatyce, transporcie oraz energetyce

- Projektowanie instalacji zasilania gwarantowanego
- Dobór efektywnych urządzeń zasilania gwarantowanego
- Przemysłowe systemy zasilania gwarantowanego
- Zasilanie gwarantowane dla systemów teleinformatycznych
- Systemy zasilania awaryjnego w budynkach inteligentnych z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych
  i minielektrowni wiatrowych

23.    Zasady podłączania agregatów prądotwórczych do sieci i instalacji

24.     Problemy związane z jakością energii i kompensacją mocy biernej w sieciach przemysłowych, budynkach biurowych, handlowo-usługowych i obiektach użyteczności publicznej

25.    Dobór przekaźników na potrzeby przemysłu i energetyki

26.    Diagnozowanie urządzeń i instalacji elektrycznych przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

27.    Wymagania stawiane obudowom złącz, rozdzielnic i szaf sterowniczych - od projektu i konfiguracji do dokumentacji powykonawcze
j
- Obudowy i szafy
- Normy bezpieczeństwa
- Projektowanie i montaż
- Właściwy dobór wyposażenia
- Materiały instalacyjne
- Złącza i dławiki kablowe
- Połączenia śrubowe
- Kontrola temperatury
- Prawidłowe oznakowanie szaf i rozdzielnic elektrycznych


28.    Dobór i układanie kabli i przewodów

- Rozporządzenie CPR w zakresie kabli i przewodów budynkowych oraz Norma N-SEP-E-007:2017-09
- Kable niskiego i średniego napięcia
- Dobór przewodów i kabli zasilających w wybranych obiektach
- Identyfikacja kabli niskiego i średniego napięcia
- Przewody gwarantujące bezpieczeństwo pożarowe
- Przewody do przesyłu danych
- Nowoczesne sposoby łączenia kabli i przewodów
- Kable i przewody elektryczne specjalnego przeznaczenia
- Sposoby oznaczenia przewodów, kabli, złącz i aparatury

29.    Systemy prowadzenia przewodów

- Kompletne systemy montażu i mocowania kablowych systemów nośnych w różnorodnych
   instalacjach elektrycznych i teletechnicznych oraz instalacjach linii technologicznych
- Systemy prowadzenia kabli i przewodów w wybranych obiektach budowlanych
- Prowadzenie kabli i przewodów w obiektach o specjalnych wymaganiach

30.    Urządzenia fotowoltaiki, projektowanie i eksploatacja, dobór zabezpieczeń

31.     Efektywność energetyczna w przemyśle

- Audyty
- Wyznaczenie korzyści
- Rozwiązania Techniczne
- Źródła finansowania

32.    Poprawa efektywności energetycznej istniejących budynków mieszkalnych

- Rozwiązania techniczne dla budynków wielorodzinnych
- Przykładowe realizacje
- Źródła finansowania

33.    Pompy ciepła – zasady doboru, przykładowe rozwiązania, praktyczne wskazówki

34.    Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wymagania dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych

- Wytyczne do projektowania i budowy instalacji TV, TV-SAT, LAN i FTTH w budynkach
   wielorodzinnych
- Rozwiązania systemowe i innowacyjne w teletechnice
- Nowe rozwiązania w systemach telewizji kablowej i satelitarnej
- Nowoczesne instalacje telewizyjne
- Zintegrowane okablowania
- Światłowody i osprzęt dla infrastruktury światłowodowej
- Systemy nadawcze i odbiorcze nowej generacji
- Systemy teleopieki i telemedycyny
- Czym jest telewizja nowej generacji?
- Innowacyjne rozwiązania i systemy monitoringu i telewizji dozorowanej
- Zaawansowane systemy domofonowe

35.    Inteligentny budynek – inteligentne systemy instalacyjne (budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, inteligentne systemy pomiarowe mediów)
- BMS, HMS
- Integracja Systemów automatyki budynkowej
- Systemy zarządzania energią EMS
- Standardy automatyki budynkowej
- Systemy rozwijane w Polsce
- Integracja ogniw PV


36.    Oświetlenie uliczne w nowoczesnej gminie i mieście

- Projektowanie
- Inteligentne rozwiązania oświetlenia ulicznego
- Inteligentne oprawy
- Oświetlenie uliczne a smart city
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Ubezpieczenie oświetlenia ulicznego; kalkulacja ryzyka
- Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego

37.    Inteligentne systemy oświetleniowe - technologie, sterowanie, oprawy, zasilanie

38.    Human Centric Lighting (HCL) w miejscach pracy – utopia czy przyszłość

-  Projektowanie oświetlenia przy zachowaniu jak największej wygody widzenia, prawidłowego funkcjonowania organizmu i dobrego samopoczucia człowieka

39.    Ochrona przeciwporażeniowa i oświetlenie w obiektach służby zdrowia

40.    Urządzenia antysmogowe i filtry antysmogowe

41. Pojazdy elektryczne w polskich miastach – fanaberia czy przyszłość i konieczność?
    - Samochód elektryczny w smart city
    - Aspekty prawne elektromobilności
- Stacje ładowania pojazdów elektrycznych a wymagania budowlane
    - Możliwości i ograniczenia sprzętowe instalacji oświetlenia drogowego jako “źródła energii" dla samochodów elektrycznych
    - Car sharing samochodów elektrycznych
    - Doświadczenia miast w eksploatacji autobusów elektrycznych
    - samochody elektryczne i małe pojazdy elektrycznych, (skutery, rowery, deskorolki,hulajnogi)
- Elektromobilnosć to nie tylko baterie

42. Wkład SEP w proces tworzenia norm i przepisów na przestrzeni 100-lat działalności

- Przegląd aktualnie obowiązujących norm i aktualne prace normalizacyjne w zakresie przepisów budowy sieci i instalacji elektrycznych