Tematyka szkoleń, seminariów, warsztatów i spotkań dyskusyjnych w ramach XVIII Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA 2020.

 

Zobacz naszą OFERTĘ.       Sprawdź RAPORT z poprzedniej edycji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z przewidywaną tematyką.

 

1. Wybrane zagadnienia projektowania sieci i instalacji niskiego i średniego napięcia
2. WARSZTATY KOMPUTEROWE: Programy dla architektów i inwestorów
3. WARSZTATY KOMPUTEROWE: Programy do projektowania instalacji branżowych
4. WARSZTATY KOMPUTEROWE: Programy do projektowania wnętrz
5. Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia
6. Organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych
7. Organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, zwłaszcza w pobliżu urządzeń elektrycznych nienależących do placu budowy
8. Inwestuj Świadomie – Świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych – szkolenie dla inwestorów.
9. Czy i kiedy oświetlenie uliczne może być oszczędne?
Audyt, dobór sprzętu, systemy sterowania, konserwacja, studium przypadku
10. Co nowego w oświetleniu – wymagania, sprzęt, systemy sterowania
11. Oświetlenie obiektów kolejowych
12. Inteligentne instalacje w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznych i obiektach komercyjnych – przegląd najnowszych rozwiązań, integracja systemów
13. Inteligentne sieci energetyczne (Smart Grid)
– monitorowanie sieci w czasie rzeczywistym
– szybka lokalizacja i naprawa usterek
– ograniczanie skutków zwarć
– zdolność do samonaprawiania (system automatyki rozproszonej FDIR)
– inteligentne opomiarowanie zapewniające nie tylko informacje na temat bieżącego
zużycia energii, ale także zaplanowanie racjonalnego z niej korzystania
14. Optymalizacja zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w związku z rosnącą konsumpcją i ochroną przed złośliwym oprogramowaniem i nieupoważnionym dostępem
15. Ochrona odgromowa budynków, stacji SN/nN i sieci elektroenergetycznych
16. Zabezpieczenie pożarowe budynków
17. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne – normy i przepisy, wymagania dla sprzętu, najnowsze rozwiązania
18. Nowe standardy dla osprzętu elektrycznego i kabli
19. Instalacje elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem – wybrane zagadnienia
20. Gdzie szukać oszczędności zużycia energii w zakładach produkcyjnych i usługowych, wielorodzinnym budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej oraz obiektach komercyjnych
21. Budynkowa instalacja teletechniczna i infrastruktura teletechniczna – nowoczesne technologie w budynkowych instalacjach teletechnicznych
22. Zabezpieczenia nadprądowe i różnicowoprądowe niskiego napięcia – parametry techniczne, zasady i kryteria doboru, uwagi praktyczne
23. Prowadzenie tras kablowych
24. Pojazdy elektryczne w miastach
25. Wybrane zagadnienia prawne i techniczne z zakresu wiedzy projektanta, inspektora nadzoru i kierownika robót na podstawie orzecznictwa sądowego
26. Wybrane zagadnienia z eksploatacji OZE
– Instalacje fotowoltaiczne – montaż, dobór, ochrona
– Wiatraki
– Magazyny energii
27. Zasilanie awaryjne. Eksploatacja agregatów prądotwórczych
28. Optymalne systemy kompensacji mocy biernej w sieciach niskiego napięcia
29. Warsztaty pomiarowe
30. Spotkania dyskusyjne i prezentacje dla architektów, projektantów, inwestorów, władz samorządowych w ramach specjalnej strefy WNĘTRZE OTWARTE by Justyna Smolec